Długa 48/21 31-147 Kraków biuro@fundacja3-4-start.pl 730-34-34-52

Statut

Statut Fundacji „ 3  – 4 – Start”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja „ 3 – 4 – Start” , zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Renatę Borysiak, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza …………………………………………………..

3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Kraków.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3.Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest działalność społecznie i gospodarczo użyteczna w postaci ochrony zdrowia, realizacji zadań z zakresu opieki i pomocy społecznej oraz z zakresu wychowania i edukacji.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez podejmowanie wszelkich dozwolonych prawnie działań, w szczególności poprzez:

Organizowanie zajęć i warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych

Udzielanie pomocy społecznej rodzinom, osobom indywidualnym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin

Prowadzenie terapii stacjonarnej i niestacjonarnej dla osób uzależnionych od alkoholu, hazardu, leków, środków psychoaktywnych i innych.

Prowadzenie terapii dla osób z zaburzeniami żywienia

Prowadzenie terapii dla osób  z depresją

Prowadzenie działalności terapeutycznej dla rodzin osób uzależnionych oraz ofiar przemocy

Pomoc prawna dla osób uzależnionych oraz ich rodzin

Pomoc prawna dla osób w trudnej sytuacji życiowej

Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej

Pomoc samotnym matkom

Organizowanie festiwali, konferencji , kongresów, targów

Działania na rzecz poprawy zdrowia

Prowadzenie działalności profilaktycznej w różnych formach

Prowadzenie działalności wydawniczej

Współpraca z instytucjami naukowymi , udział w projektach badawczych

Organizacja szkoleń, wykładów, doradztwa zawodowego

Organizowanie wyjazdów edukacyjno – integracyjnych

Działanie na rzecz reintegracji i integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Prowadzenie działalności charytatywnej w różnych prawnie dopuszczalnych formach

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych

Udzielanie pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją oraz z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych

Działalność na rzecz równych szans i praw kobiet i mężczyzn

Działalność na rzecz pokrzywdzonych w wypadkach losowych

Rehabilitacja społeczne i zawodowa

Wszechstronne działania na rzecz integracji środowiska,

Działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł( trzy tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

darowizn, spadków, zapisów,

dotacji i subwencji od osób prawnych,

zbiórek publicznych i imprez publicznych,

majątku fundacji,

odsetek i lokat bankowych,.

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 9

Władzami Fundacji są:

Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Rada Fundacji

§ 10

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada składa się z 3 do 5  członków i jest wybierana na trzyletnia kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundatorka. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,

śmierci członka.

6. Można łączyć członkostwo w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 11

Do zadań Rady Fundacji należy:

wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,

udzielenie upoważnienia Zarządowi do zawarcia umowy o pracę, umowy zlecenia z Prezesem Zarządu Fundacji

podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 12

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

Zarząd Fundacji

§ 13

1. Zarząd składa się z 3 do 5  osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na trzyletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundatorka. Kolejny skład jest wybierany przez Radę.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu,

d. odwołania przez Radę Fundacji.

5. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

realizacja celów statutowych,

sporządzanie planów pracy i budżetu,

sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

podpisywanie umów o współpracy, umów zlecenia z podmiotami gospodarczymi

składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,

wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.

3. Prezes Zarządu może pobierać wynagrodzenie za wykonywanie swoich obowiązków.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 15

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 16

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub Prezes samodzielnie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 18

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.